THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP: Là việc ước tính giá trị của Doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp.

Nói cách khác, thẩm định giá Doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước lượng giá trị thị trường của các quyền và lợi ích mang lại từ sở hữu Doanh nghiệp cho chủ Doanh nghiệp.

Phương pháp Thẩm Định:

 • Phương pháp tỷ số bình quân;
 • Phương pháp giá giao dịch;
 • Phương pháp tài sản;
 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của Doanh nghiệp;
 • Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức;
 • Các phương pháp khác…

Mục đích Thẩm  Định:

 • Thế chấp tài sản;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn;
 • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán;
 • Xử lý nợ, giải thể Doanh nghiệp;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hạch toán kế toán, tính thuế;
 • Các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.

Hồ Sơ Thẩm Định:

 • Báo cáo tài chính;
 • Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Các giấy tờ liên quan đến tài sản cần thẩm định …

Ghi chú: Mỗi trường hợp thẩm định cụ thể sẽ có những yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý cụ thể.

Scroll to Top