THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN VÔ HÌNH: Là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

Tài sản vô hình được thể hiện như sau:

 • Không có hình thái vật chất; Tuy nhiên, một số tài sản vô hình có thể chứa đựng trong/trên thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất là không đáng kể so với giá trị tài sản vô hình;
 • Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình (ví dụ: hợp đồng, bằng chứng nhận, hồ sơ đăng ký, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, v.v.);
 • Có khả năng tạo thu nhập cho người có quyền sở hữu;
 • Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được.

Phương pháp Thẩm Định:

 • Phương pháp Tiền sử dụng tài sản vô hình;
 • Phương pháp lợi nhuận vượt trội;
 • Phương pháp thu nhập tăng thêm;
 • Các phương pháp khác…

Mục đích Thẩm  Định:

 • Thế chấp tài sản;
 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn;
 • Cổ phần hóa, niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán;
 • Xử lý nợ, giải thể Doanh nghiệp;
 • Bảo hiểm, khiếu nại;
 • Hạch toán kế toán, tính thuế ;
 • Các mục đích khác phù hợp quy định pháp luật.

Hồ Sơ Thẩm Định:

 • Báo cáo tài chính
 • Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Các giấy tờ liên quan đến tài sản cần thẩm định …

Ghi chú: Mỗi trường hợp thẩm định cụ thể sẽ có những yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý cụ thể.

Scroll to Top